KONKURS

Për regjistrimin e kandidatëve për trajnim  – Sesioni Shtator 2018

Programet e trajnimit janë të bazuara në ACCA dhe literatura që përdoret është nga KAPLAN Publishing e cila është e akredituar nga ACCA.

NIVELI I PARË: “TEKNIK KONTABILITETI”

Provimet e nivelit të parë “Teknik Kontabiliteti”

F1. Kontabilisti në Biznes (Accountant in Business)
F2. Kontabilitet Menaxherial (Management Accounting)
F3. Kontabilitet Financiar (Financial Accounting)
F4. Ligjet Komerciale dhe Tatimet në Kosovë (Kosovo Tax and Business Laws)

Çmimi i trajnimit:

Nr. Përshkrimi: nr. i njësive Çmimi në € Vlera totale në €
1 Aplikimi për regjistrim 1 20.00 € 20.00 €
2 Anëtarësia vjetore 1 60.00 € 60.00 €
3 Ligjëratat dhe materiali ligjërues 4 100.00 € 400.00 €
4 Paraqitja e provimit 4 30.00 € 120.00 €
Gjithsej 600.00 €

Kushtet e regjistrimit:

 • Plotësimi i aplikacionit për regjistrim (plotësohet në zyrën e regjistrimit)
 • Të ketë mbaruar më sukses fakultetin ose shkollën e mesme
 • Të ketë kryer pagesën për aplikim

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Aplikacioni
 • Kopja e diplomës së fakultetit ose e shkollës së mesme
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Fletëpagesa prej 20 €

NIVELI I DYTË: “KONTABILIST I CERTIFIKUAR”

Provimet e nivelit të dytë “Kontabilist i Certifikuar”

F5. Menaxhmenti i Performancës (Performance Management)
F6. Raportimi Financiar (Financial Reporting)
F7. Auditimi dhe Siguria (Audit and Assurance)
F8. Menaxhmenti Financiar (Financial Management)

Çmimi i trajnimit:

Nr. Përshkrimi: nr. i njësive Çmimi në € Vlera totale në €
1 Aplikimi për regjistrim 1 20.00 € 20.00 €
2 Anëtarësia vjetore 1 85.00 € 85.00 €
3 Ligjëratat dhe materiali ligjërues 4 100.00 € 400.00 €
4 Paraqitja e provimit 4 30.00 € 120.00 €
Gjithsej 625.00 €

Kushtet e regjistrimit:

 • Plotësimi i aplikacionit për regjistrim (plotësohet në zyrën e regjistrimit)
 • Të ketë mbaruar më sukses studimet themelore në fushën ekonomisë/biznesit
 • Të ketë mbaruar me sukses nivelin e parë për Teknik Kontabiliteti
 • Të ketë kryer pagesën për aplikim

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Aplikacioni
 • Kopja e diplomës së studimeve themelore
 • Kopja e diplomës/certifikatës e nivelit të parë për Teknik Kontabiliteti
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Fletëpagesa prej 20 €

Mënyra e pagesës bëhet në disa këste dhe caktohet nga kandidati me rastin e lidhjes së kontratës me Institutin AAB.
ZBRITJE DERI 40%.

Regjistrimi për sesionin Janar 2018 ka filluar dhe aplikimi mund të bëhet në zyrën qendrore të Institutit AAB e cila gjendet në adresën: Rr. Prishtinë – Fushë Kosovë, Zona industriale, ndërtesa e Kolegjit AAB, objekti 5.

Të dhënat e bankës:
Banka përfituese: NLB Prishtina
Emri i përfituesit: Instituti AAB
Llogaria përfituese: 1701 0016 0008 5830

Kontakti:
+377(0)45 100 717
Email: [email protected]

Apliko Online