Kuvendi i Anëtarëve është organi më i lartë qeverisës i Institutit Ai përbëhet prej të gjithë anëtarëve të regjistruar.

Kuvendi i Anëtarëve ka përgjegjësinë më të lartë për politikën dhe çështjet

Përpos kompetencave që ka Kuvendi i Anëtarëve sipas statutit, ai gjithashtu ka edhe këto kompetenca:

 • Të përcaktojë politikën e përgjithshme të Institutit
 • Të zgjedhë dhe shkarkojë anëtarët e
 • Të zgjedhë Drejtorin e Institutit
 • Të emërojë përfaqësuesin e
 • Të shqyrtoj dhe aprovoj raportet e paraqitura nga organet
 • Të aprovoj përvetësimin e pasurisë mbi vlerën e
 • Të vendosë për ndryshimin e statutit.
 • Të aprovojë rregulloret e
 • Të aprovoj buxhetin vjetor.
 • Të shqyrtoj dhe miratoj pasqyrat
 • Të aprovoj raportin vjetor të auditimit të pasqyrave financiare dhe të zgjedhë auditorin për vitin e ardhshëm
 • Kuvendi i Anëtarëve mund të delegojë ndonjë prej përgjegjësive të tij në Bordin Drejtues ose ndonjë organ tjetër ose edhe të punësuar të Institutit AAB, me vendimin e shumicës së anëtarëve të tij me përjashtim të atyre të drejtave për të cilat nuk lejohet sipas ligjit për OJQ-të.