Qëllimet kryesore për të cilat është themeluar Instituti janë:

  • për të  shërbyer  interesin  publik  duke  çuar  përpara  zhvillimin  profesional  në  fushën  e kontabilitetit, menaxhimit financiar dhe auditimit në Kosovë;
  • për të promovuar standardet më të larta të kompetencës, praktikës dhe sjelljes profesionale të anëtarëve të Institutit në të gjitha angazhimet e tyre;
  • për të mbrojtur dhe ruajtur pavarësinë e tyre profesionale dhe për të ushtruar mbikëqyrje profesionale mbi ta;
  • për të ndërmarr hapa të tillë që do të avancojnë dhe do të mbrojnë karakterin e profesionit të kontabilitetit qoftë si auditor apo si ofrues i shërbimeve të kontabilitetit apo shërbimeve tjera financiare.