Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtorit ekzekutiv do të jenë, por pa u kufizuar në to:

  • të implementojë planin strategjik të Institutit;
  • të sigurojë mbarëvajtjen e punëve ditore të Institutit;
  • të sigurojë stafin e nevojshëm administrativ për të mundësuar funksionimin efikas të Institutit;
  • të rrit vetëdijen dhe emrin e mirë të Institutit në publikun e gjerë;
  • të sigurojë donacione dhe përkrahje nga palët e treta;
  • së bashku me Kryetarin dhe Nenkryetarin të përfaqësojë Institutin;
  • të sigurojë implementimin e rregulloreve, vendimeve dhe udhëzimeve;
  • të sigurojë implementimin e planit të buxhetit të Institutit.