Bordi

Kontrolli dhe menaxhimi i punëve të Institutit do të bëhet nga Bordi i cili mundet të ushtrojë të gjitha kompetencat e Institutit me përjashtim të atyre që më këtë statut, aktin e themelimit dhe ligjet e aplikueshme kërkohet që të ushtrohen nga Kuvendi i Anëtarëve.

Detyrat dhe përgjegjësitë e Bordit përfshijnë por nuk kufizohen në:

  • Të sigurojë që Instituti vepron në interes të publikut dhe realizon qëllimet
  • Të përcaktoj drejtimin e përgjithshëm të Institutit përmes aprovimit të strategjisë.
  • Të zgjedh Kryetarin, Nënkryetarin dhe menaxhmentin
  • Propozimin e rregulloreve, marrjen e vendimeve, krijimin e komisioneve, nxjerrjen e udhëzimeve si dhe ndërmarrjen e hapave tjerë me qëllim të realizimit të qëllimeve dhe aktiviteteve.
  • Përgatit dhe i propozon Kuvendit të anëtarëve për miratim programet profesionale nga fusha e kontabilitetit.
  • Të organizojë dhe monitorojë procesin e përgatitjes dhe formimit profesional të kandidatëve.
  • Nxjerr udhëzues për zbatimin e rregulloreve dhe akteve tjera nënligjore.
  • Kujdeset për zbatimin e programit për edukim të vazhdueshëm të anëtarëve.
  • Të propozojë Drejtorin e Institutit AAB.