Për Ne

Kush jemi ne?

Instituti AAB për Kontabilistë dhe Auditor të Certifikuar është themeluar me 15.01.2016 si organizatë jo qeveritare (OJQ).

Në pajtim me kërkesat e Ligjit Nr. 04/L-57 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës dhe në pajtim me kërkesat e Udhëzimit Administrativ Nr.01/2014 Kriteret për Njohjen e Shoqatave Profesionale të Kontabilitetit/Auditimit të publikuar nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar dhe me 09.02.2016 është regjistruar pranë Departamentit të Regjistrimit dhe Ndërlidhjes së OJQ-ve të Ministrisë së Administratës Publike.

Kualifikimet

Teknik Kontabiliteti

Trajnimet për nivelin e parë Teknik Kontabiliteti u mundëson kandidatëve të fillojnë rrugëtimin e tyre për tu bërë kontabilist...


Mëso më shumë
Kontabilist i Certifikuar

Çdo nërmarrje duhet ta ketë një kontabilist të certifikuar andaj dhe mundësia për të gjetur një punë dhe për t'u paguar më shumë se...


Mëso më shumë
Auditor i Certifikuar

Përmes trajnimeve për nivelin e tretë Auditor i Certifikuar në Institutin AAB për kontabilist dhe auditor të certifikuar ju do të përfitoni ekspertizë...


Mëso më shumë