Rreth Institutit AAB

Kush jemi ne?

Instituti AAB për Kontabilistë dhe Auditor të Certifikuar është themeluar me 15.01.2016
si organizatë jo qeveritare (OJQ).

Në pajtim me kërkesat e Ligjit Nr. 04/L-57 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës dhe në pajtim me kërkesat e Udhëzimit Administrativ Nr.01/2014 Kriteret për Njohjen e Shoqatave Profesionale të Kontabilitetit/Auditimit të publikuar nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar dhe me 09.02.2016 është regjistruar pranë Departamentit të Regjistrimit dhe Ndërlidhjes së OJQ-ve të Ministrisë së Administratës Publike.
Kualifikimet

TEKNIK KONTABILITETI

Trajnimet për nivelin e parë Teknik Kontabiliteti ua mundëson kandidatëve të fillojnë rrugëtimin e tyre për tu bërë kontabilist...

Lexo më shumë

KONTABILIST I CERTIFIKUAR

Çdo nërmarrje duhet ta ketë një kontabilist të certifikuar andaj dhe mundësia për të gjetur një punë dhe për t'u paguar më shumë se...

Lexo më shumë

AUDITOR I CERTIFIKUAR

Përmes trajnimeve për nivelin e tretë Auditor i Certifikuar në Institutin AAB për kontabilist dhe auditor të certifikuar ju do të përfitoni ekspertizë...

Lexo më shumë
FAQ's

Pyetjet më të shpeshta

Cilat trajnime ofron Instituti AAB?

Instituti AAB ofron trajnime për certifikim:

 • Teknik Kontabiliteti

 • Kontabilist i Certifikuar

 • Auditor i Certifikuar
Çfarë përfitoni nga këto trajnime?

Ju përmes këtyre trajnimeve do të zhvilloni profesionin e kontabilistit të certifikuar apo auditorit duke zotëruar aftësi dhe ekspertizë të nevojshme për t'u ballafaquar me sfidat dhe problemet e financave qoftë në sektorin privat apo atë publik.

 • Qasje më të lehtë dhe më të shpejtë për punësim në sektorin financiar
 • Fleksibilitet në zgjedhjen e punës e punës tuaj të ardhshme
 • Avancim në zhvillimin e karrierës tuaj në fushën e financave
 • Ekspertizë të nevojshme për t`u përballur me sfidat dhe problemet financiare
 • Mundësi për kualifikime profesionale të mëtejshme në kontabilitet dhe auditim
Kushtet e regjistrimit?
 • Plotësimi i aplikacionit për regjistrim (plotësohet në zyrën e regjistrimit)
 • Të ketë mbaruar me sukses fakultetin ose shkollën e mesme
 • Të ketë kryer pagesën për aplikim

Kërko thirrje nga Instituti