BSNK publikon propozime për përditësimin e Standardit të Kontabilitetit për NVM
Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK) i Fondacionit SNRF ka publikuar propozime për të përditësuar Standardin e Kontabilitetit për NVM-të për të pasqyruar përmirësimet e bëra në standardet e plota të kontabilitetit SNRF, duke e mbajtur standardin të përshtatshëm për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.

Propozimet për përditësimin e Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për NVM-të janë publikuar dhe janë të hapura për koment deri më 7 Mars 2023.

Për më shumë klikoni në linkun në vijim:
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/09/iasb-publishes-proposals-to-update-its-accounting-standard-for-small-and-medium-sized-entities/

Share: