Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional
Instituti AAB për Kontabilist dhe Auditor të Certifikuar organizon sesionin e rradhës të EVP-së me temë:
– SNRF 16 Qiratë
Data: E mërkure, 04 Tetor 2023
Ora: 09:00-13:00
Vendi: Instituti AAB, Objekti i Kolegjit AAB
Ligjërues: Gëzim Mustafa – Auditor i Certifikuar

Share:

Manuali i Kodit Ndërkombëtar të Etikës për Profesionistët Kontabël nga IESBA [BSNEK], botimi 2023, tani është në dispozicion
Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për Kontabilistët (IESBA) publikoi Manualin e edicionit 2023 të Kodit Ndërkombëtar të Etikës për Kontabilistët Profesionistë (përfshirë Standardet Ndërkombëtare të Pavarësisë) (verzioni anglisht). Ky manual zëvendëson botimin e vitit 2022 dhe përfshin rishikimet e mëposhtme:

• Rishikimet në lidhje me (a) përkufizimin e ekipit të angazhimit dhe (b) auditimet e grupit. Rishikimet kanë të bëjnë me pavarësinë dhe implikimet e tjera të ndryshimeve të bëra në përkufizimin e “ekipit të angazhimit” në Kod për t’u lidhur me ndryshimet në përkufizimin e të njëjtit term në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) dhe Standardet Ndërkombëtare të Menaxhimit të Cilësisë të (ISQM). Rishikimet trajtojnë gjithashtu në mënyrë holistike konsideratat e ndryshme të pavarësisë në një auditim të pasqyrave financiare të grupit. Dispozitat e rishikuara në lidhje me përkufizimin e auditimeve të ekipit të angazhimit dhe grupit do të jenë efektive për auditimet e pasqyrave financiare dhe auditimet e pasqyrave financiare të grupit për periudhat që fillojnë më ose pas 15 dhjetorit 2023. Inkurajohet miratimi i hershëm i rishikimeve.

• Skadimi i ardhshëm i “dispozitës juridike” që adreson shoqërimin e gjatë të personelit me një klient auditimi. Dispozita juridike do të skadojë dhe nuk do të jetë më e disponueshme për auditimet e pasqyrave financiare për periudhat që fillojnë më ose pas datës 15 dhjetor 2023. Sipas dispozitës juridike (paragrafi R540.20 i Kodit), ku një organ legjislativ ose rregullator (ose organizatë e autorizuar ose i njohur nga ky organ legjislativ ose rregullator) ka vendosur një periudhë ftohjeje për një partner angazhimi më pak se pesë vjet rresht, kjo periudhë më e shkurtër ftohjeje mund të zbatohet, duke iu nënshtruar një qendrimi prej tre vjetësh, me kusht që koha e zbatueshme – periudha e përdorimit nuk i kalon shtatë vjet.

Pjesa e pasme e Manualit 2023 përmban rishikimet e Kodit të miratuara nga IESBA, të cilat nuk janë ende efektive. Këto rishikime do të hyjnë në fuqi në dhjetor 2024 dhe përfshijnë:

• Rishikime të përkufizimit të një entiteti me interes publik (PIE).

• Ndryshime në përkufizimet e “klientit të auditimit” dhe “klientit të auditimit në grup” në Fjalor, që rrjedhin nga rishikimet e miratuara të përkufizimeve të njësisë ekonomike të listuar dhe PIE.

• Rishikimet e lidhura me teknologjinë.

Klikoni këtu për të mësuar më shumë rreth Kodit IESBA.

Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të Etikës për Kontabilistët (IESBA) është një bord i pavarur global për vendosjen e standardeve. Misioni i IESBA është t’i shërbejë interesit publik duke vendosur standarde të cilësisë së lartë, të etikës ndërkombëtare (përfshirë pavarësinë) si një gurthemel për sjelljen etike në biznes dhe organizata, dhe për besimin e publikut në informacionin financiar dhe jofinanciar që është thelbësor për informacionin e duhur, funksionimin dhe qëndrueshmërinë e organizatave, tregjeve financiare dhe ekonomive në mbarë botën.

Share:

Përfaqësues nga Instituti AAB ishin pjesë e takimit për dy ditë me radhë, me datë 16-17 maj 2023 në Vjenë, Austri të organizuar nga Banka Botërore
Takimi ishte inaugurues i Forumit Rajonal të Sigurimit të Cilësisë së Auditimit me temë “Përmirësimi i cilësisë së auditimit në vendet e Ballkanit Perëndimor përmes bashkëpunimit rajonal” dhe i cili u zhvillua në kuadër të Programit “Rruga drejt Evropës për Reformën e Kontabilitetit dhe Forcimin Institucional për NVM (REPARIS for SMEs)”.

Objektivat kryesore të këtij forumi në takimin inagurues ishin:

》Kuptimi se si Komiteti i Organeve Evropiane të Mbikëqyrjes së Auditimit (CEAOB) kryen vlerësimet mbi ekuivalencën dhe përshtatshmërinë.

》Nxjerrja e mësimeve nga përvoja e Republikës Sllovake dhe Shqipërisë në fushën e mbikëqyrjes publike dhe sistemeve të sigurimit të cilësisë, si dhe mësime nga Instituti i Kontabilistëve të Çertifikuar në Angli dhe Wales mbi rolin e tyre në lidhje me detyrat e deleguara.

》Dakordimi i vendeve të Ballkanit Perendimor për një program trajnimi për inspektorët e sigurimit të cilësisë që do të zhvillohet dhe do të ofrohet në kuadër të REPARIS për NVM-të.

》Dakordimi për programin e punës së Forumit për 18 muajt e ardhshëm, duke përfshirë shpeshtësinë e takimeve.

Share:

Takime me rendësi të përfaqësuesve të Institutit AAB me anëtarët e FCM-së
Përgjatë aktiviteteve që po zhvillohen në kuadër të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM), si në seminarin e organizuar nga FCM në bashkëpunim me Institutin e Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) në Shqipëri me fokus në kërkesat dhe standardet e reja evropiane të raportimit të qëndrueshmërisë përfaqësues të Institutit AAB nga zyra ekzekutive dhe bordi zhvilluan një sërë takimesh me rëndësi me anëtarët e FCM dhe me presidentin e FCM, Giorgio De Giorgi.

Drejtori Ekzekutiv i Instiutit AAB Ylber Prekazi mori përkrahje nga presidenti i FCM dhe anëtarët tjerë për procesin e nisur nga viti i kaluar që edhe Instituti AAB të bëhet pjesë e FCM në takimim e radhës që mbahet këtë vit në Francë.

Përkrahje të madhe Institutit AAB në këtë proces është duke dhënë SCAAK e cila është anëtare e FCM, prandaj bashkpunimi në shumë fusha që ka filluar midis Institutit AAB dhe SCAAK në vitet e fundit, po korurzohet edhe me sponzorizimin nga kjo e fundit për Institutin AAB që të bëhet pjesë e FCM dhe në të ardhmen e IFAC dhe organizatave tjera rajonale e globale me rëndësi në fushën e kontabilitetit dhe auditimit.

Gradualisht Instituti AAB po rritet dhe po zgjerohet duke u bërë pjesë edhe e organizatave rajonale dhe globale për të çuar përpara zhvillimin profesional në fushën e kontabilitetit, menaxhimit financiar dhe auditimit në Kosovë.

Share:

Instituti AAB pjesë e edicionit të 15-të Education Fair / Panairi i Edukimit
Edhe këtë vit Instituti AAB do të jetë pjesë e Panairit të Edukimit, në edicionin e 15-të me radhë i cili mbahet me datë 27 dhe 28 prill.

Rendite emrin tënd në listën e profesionistëve më të kërkuar në vend dhe më gjerë.

Ejani dhe informohuni me mundësitë që ofron Instituti AAB në programet certifikuese:

• Teknik i Kontabilitetit
• Kontabilist I Certifikuar
• Auditor I Certifikuar

Ju mirëpresim!

Share:

Sesioni i radhës i EVP-ve në bashkëpunim me ATK-në
Më datë 24.04.2023, Instituti AAB për Kontabilist dhe Auditor të Certifikuar në bashkëpunim me Administratën Tatimore të Kosovës realizuan Seminarin/Edukimin e Vazhdueshëm Profesional (EVP) me temat:

  • Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH-së në ndërtimtari
  • Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH-së në shërbimet e blera jashtë vendit

Ne këtë Seminar/EVP përveç prezantimeve, janë ofruar edhe përgjigjet për pyetjet e parashtruara nga pjesëmarrësit, të cilët ishin jashtëzakonisht të interesuar.

Ligjërues: Sami Salihu – Zëvendës Drejtor Ekzekutiv në Administratën Tatimore të Kosovës

Share:

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional
Instituti AAB për Kontabilist dhe Auditor të Certifikuar në bashkëpunim me Administratën Tatimore të Kosovës organizojnë sesionin e rradhës të EVP-së me temat:

– Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH-së në ndërtimtari

– Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH-së në shërbimet e blera jashtë vendit

Data: 24 Prill 2023

Ora: 13:00

Vendi: Instituti AAB, ndërtesa e Kolegjit AAB

Ligjërues: Sami Salihu – Zëvendës Drejtor Ekzekutiv në Administratën Tatimore të Kosovës

Share:

Mbledhja e Përgjithshme Vjetore e Kuvendit të Anëtarëve
Me datë 22.03.2023 është mbajtur Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore e Kuvendit të Anëtarëve të Institutit AAB për Kontabilist dhe Auditor të Certifikuar.
Në mbledhje u diskutuan aktivitetet dhe raporti i auditorit për vitin 2022, dhe planifikimet e bërë e që pritet të zbatohen përgjatë vitit 2023.

Falenderojmë të gjithë anetarët për prezencen, kontributin dhe gatishmerinë e tyre për zhvillimin e mëtutjeshëm të Insitutit AAB.

Share:

Sesioni i EVP-ve me temë: “Raportimi vjetor sipas kërkesave të legjislacionit tatimor dhe kërkesave të raportimit financiar të përcaktuar nga KKRF”
Më datë 21.03.2023 u mbajt sesioni i parë për vitin 2023 në kuadër të programit të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional me temë:
“Raportimi vjetor sipas kërkesave të legjislacionit tatimor dhe kërkesave të raportimit financiar të përcaktuar nga KKRF”
Ligjerues: Shpend Zeka


P.S. Kjo EVP u mbajtë me prani fizike dhe online njëkohësisht. Një numër i konsiderueshëm i anëtarëve ishin prezent në klasë dhe po ashtu një numër i madh i anëtarëve për arsye të pamundësisë me ardhë fizikisht e ndjeken ligjeratën online.

Share:

A po zbatoni Standardet e Menaxhimit të Cilësisë të BSNAS-IAASB? Këto burime mund të ndihmojnë
Data 15 dhjetor 2022 për hyrjen në fuqi për grupin e ri dhe të rishikuar të standardeve të menaxhimit të cilësisë së Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS-IAASB) po afrohet me shpejtësi. Ndërsa standardet e reja rrisin shiritin në menaxhimin e cilësisë dhe paraqesin përfitime të rëndësishme, ne e kuptojmë se ka edhe sfida të zbatimit që duhen përmbushur për të arritur përfitimet. Ne dëshirojmë t’u kujtojmë firmave dhe organizatave profesionale të kontabilitetit (OPK-PAO) materialet e disponueshme që mund të ofrojnë udhëzime dhe mbështetje.

• BSNAS-IAASB
o Baza për konkluzione dhe fletë të dhënash – SNMC 1, SNMC 2, SNA 220
o Udhëzues për zbatimin për herë të parë – SNMC 1, SNMC 2, SNA 220

Seria e Menaxhimit të Cilësisë të FNK-IFAC: Zbatimi i firmave të vogla, Seria e Parë që adreson ndryshimin e mendësisë që kërkojnë standardet e reja dhe zhvendosjen e fokusit nga kontrolli i cilësisë në menaxhimin e cilësisë
Diskutimet e panelit të FNK-IFAC për përgatitjen për qasjen e re të bazuar në rrezik dhe mësimet e hershme të nxjerra (të disponueshme me titra në frëngjisht dhe spanjisht)

• Seritë webinare me katër pjesë të FNK-IFAC dhe BSNAS- IAASB
o Gjithçka që duhet të dini për procesin e vlerësimit të rrezikut të firmës
o Burimet: Pritjet për firmat dhe partnerët e angazhimit
o Çfarë ka të re për proceset e monitorimit dhe riparimit të firmave
o Sjellja e të gjitha së bashku

• Seria e artikujve me tre pjesë
o SNMC 1 Objektivat e Cilësisë dhe Rreziqet e Cilësisë
o SNMC 1 Përgjigjet e Rrezikut
o Sistemi SNMC 1 për Vlerësimin dhe Monitorimin

• FNK-IFAC dhe Banka Botërore e Menaxhimit Global të Cilësisë OPK-PAO e Shkëmbimit të Njohurive në Webinar regjistron iniciativat e OPK-PAO-s dhe zgjidhjet e produkteve të ndryshme

Burime të shumta të menaxhimit të cilësisë nga i gjithë rrjeti i FNK-IFAC

FNK-IFAC po zhvillon gjithashtu burime dhe iniciativa shtesë që do të publikohen në vitin 2023. Si për kujtesë, të gjitha materialet e FNK-IFAC mund të gjenden në ifac.org/qualitymanagement dhe të gjitha materialet e BSNAS-IAASB mund të gjenden në iaasb.org/quality-management.

Share: