A po zbatoni Standardet e Menaxhimit të Cilësisë të BSNAS-IAASB? Këto burime mund të ndihmojnë
Data 15 dhjetor 2022 për hyrjen në fuqi për grupin e ri dhe të rishikuar të standardeve të menaxhimit të cilësisë së Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS-IAASB) po afrohet me shpejtësi. Ndërsa standardet e reja rrisin shiritin në menaxhimin e cilësisë dhe paraqesin përfitime të rëndësishme, ne e kuptojmë se ka edhe sfida të zbatimit që duhen përmbushur për të arritur përfitimet. Ne dëshirojmë t’u kujtojmë firmave dhe organizatave profesionale të kontabilitetit (OPK-PAO) materialet e disponueshme që mund të ofrojnë udhëzime dhe mbështetje.

• BSNAS-IAASB
o Baza për konkluzione dhe fletë të dhënash – SNMC 1, SNMC 2, SNA 220
o Udhëzues për zbatimin për herë të parë – SNMC 1, SNMC 2, SNA 220

Seria e Menaxhimit të Cilësisë të FNK-IFAC: Zbatimi i firmave të vogla, Seria e Parë që adreson ndryshimin e mendësisë që kërkojnë standardet e reja dhe zhvendosjen e fokusit nga kontrolli i cilësisë në menaxhimin e cilësisë
Diskutimet e panelit të FNK-IFAC për përgatitjen për qasjen e re të bazuar në rrezik dhe mësimet e hershme të nxjerra (të disponueshme me titra në frëngjisht dhe spanjisht)

• Seritë webinare me katër pjesë të FNK-IFAC dhe BSNAS- IAASB
o Gjithçka që duhet të dini për procesin e vlerësimit të rrezikut të firmës
o Burimet: Pritjet për firmat dhe partnerët e angazhimit
o Çfarë ka të re për proceset e monitorimit dhe riparimit të firmave
o Sjellja e të gjitha së bashku

• Seria e artikujve me tre pjesë
o SNMC 1 Objektivat e Cilësisë dhe Rreziqet e Cilësisë
o SNMC 1 Përgjigjet e Rrezikut
o Sistemi SNMC 1 për Vlerësimin dhe Monitorimin

• FNK-IFAC dhe Banka Botërore e Menaxhimit Global të Cilësisë OPK-PAO e Shkëmbimit të Njohurive në Webinar regjistron iniciativat e OPK-PAO-s dhe zgjidhjet e produkteve të ndryshme

Burime të shumta të menaxhimit të cilësisë nga i gjithë rrjeti i FNK-IFAC

FNK-IFAC po zhvillon gjithashtu burime dhe iniciativa shtesë që do të publikohen në vitin 2023. Si për kujtesë, të gjitha materialet e FNK-IFAC mund të gjenden në ifac.org/qualitymanagement dhe të gjitha materialet e BSNAS-IAASB mund të gjenden në iaasb.org/quality-management.

Share:

Instituti AAB mori pjesë në tryezën e organizuar nga Zyra Kombëtare e Auditimit ku u prezantua Plani Vjetor i Auditimit 2022-2023
Me ftesë të auditorës së përgjithashme znj.Vlora Spanca, Instituti AAB ishte pjesë e tryezës së organizuar nga Zyra Kombëtare e Auditimit ku u prezantua Plani Vjetor i Auditimit 2022-2023.

Në fokus të kësaj tryeze, përveç prezentimit të planit auditues 2022/2023, temave të auditimit të performancës dhe rezultateve të auditimit ishte edhe përfshirja sa më e madhe e shoqërisë civile në fazën e parastudimit. Me këtë rast Instituti AAB përgëzon Zyren Kombëtare të Auditimit në lidhje me punët e bëra si dhe për planin ambicioz për periudhën 2022-2023.

Instituti AAB si çdo herë edhe në këtë tryezë jep kontributin e duhur dhe profesional si shoqatë profesionale për kontabilitet dhe auditim, pasi siç dihet qëllimi kryesor për të cilin ekziston Instituti AAB është mbrojta e interesit publik, zhvillimi profesional në fushën e kontabilitetit, menaxhimit financiar, menaxhimit të përformancës dhe auditimit në Kosovë.

Share:

IFAC publikoi mbështetje shtesë mbi standardet e menaxhimit të cilësisë të IAASB për firmat e vogla
Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve (IFAC) publikoi pjesën e parë të një serie publikimesh me tre pjesë për të ndihmuar firmat e vogla dhe të mesme të auditimit dhe të kontabilitetit të zbatojnë standardet e reja të menaxhimit të cilësisë të Bordit Ndërkombëtar të Standardeve të Auditimit dhe Sigurisë (IAASB). Seti i standardeve të menaxhimit të cilësisë së IAASB u lëshua në dhjetor 2020 dhe do të hyjë në fuqi më 15 dhjetor 2022.

Seria e parë: Është koha për t’u përgatitur për standardet e reja të menaxhimit të cilësisë që adresojnë ndryshimin e mentalitetit që kërkojnë standardet e reja dhe zhvendosjen e fokusit nga kontrolli i cilësisë në menaxhimin e cilësisë. Seria përfshin gjithashtu zhvillimin e një plani për zbatimin e projektit, një hyrje në objektivat e cilësisë, procesin e vlerësimit të rrezikut dhe caktimin e roleve dhe përgjegjësive. Përfshihen gjithashtu modele të dobishme të agjendës së takimeve që praktikuesit mund të përdorin me kolegët e tyre.

Seria me tre pjesë do të ofrojë këshilla dhe udhëzime për zbatimin praktik të standardeve të IAASB. Seria e dytë do të fokusohet në zhvillimin e një plani të detajuar të zbatimit dhe seria e tretë do të trajtojë monitorimin dhe përmirësimin. Seria e parë i bashkohet koleksionit të burimeve të disponueshme të IFAC që mbështesin zbatimin e menaxhimit të cilësisë, duke përfshirë webinarët, artikujt dhe videot, si dhe udhëzuesit e zbatimit për herë të parë të IAASB, të cilat janë të gjitha të disponueshme në këtë link ifac.org/qualitymanagement.

IFAC pranon dhe vlerëson komentet nga përfaqësuesit e Grupit Këshillues për Firmat e Vogla dhe të Mesme të IFAC dhe Forumit të Firmave në zhvillimin e serisë.

Share:

Seminar Online nga IASB në bashkëpunim me EAA dhe EFRAG
Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (IASB) në bashkëpunim me Shoqatën Evropiane të Kontabilitetit (EAA) dhe Grupin Këshillues Evropian të Raportimit Financiar (EFRAG) organizojnë workshop online i cili trajton çështjet që lidhen me raportimin financiar dixhital dhe dixhitalizimin e raporteve financiare. 
Workshopi do të zhvillohet më 18 nëntor 2022 nga ora 12:00 deri në 14:00 CET.


Për t’u regjistruar: Klikoni Këtu

Për informacione shtesë: Klikoni Këtu

Share:

BSNK publikon propozime për përditësimin e Standardit të Kontabilitetit për NVM
Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK) i Fondacionit SNRF ka publikuar propozime për të përditësuar Standardin e Kontabilitetit për NVM-të për të pasqyruar përmirësimet e bëra në standardet e plota të kontabilitetit SNRF, duke e mbajtur standardin të përshtatshëm për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.

Propozimet për përditësimin e Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për NVM-të janë publikuar dhe janë të hapura për koment deri më 7 Mars 2023.

Për më shumë klikoni në linkun në vijim:
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/09/iasb-publishes-proposals-to-update-its-accounting-standard-for-small-and-medium-sized-entities/

Share:

Instituti AAB Nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me IATP 
Instituti AAB nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me IATP-Integrated Agricultural Technology Agency L.L.C. në bashkëpunim me Kolegjin AAB, për të promovuar bashkëpunimin e përbashkët edukativ e kulturor.

Palët kanë rënë dakord se lëvizjen drejt mësimit gjatë gjithë jetës duhet ta shoqërojë një tranzicion i suksesshëm në ekonominë dhe shoqërinë e bazuar në dije.

Prandaj, promovimi i qytetarisë aktive dhe punsueshmërisë janë qëllime të këtij memorandumi, dhe shihen si po aq të rëndësishme dhe të ndërlidhura për mësimin gjatë gjithë jetës, e ku do të duhej të përfshihen të gjitha format e mësimdhënies dhe të të mësuarit.

Kjo do të arrihet përmes organizimit të përbashkët të kurseve, punëtorive, trajnimeve ndërkombëtare, etj.. Pra, Instituti AAB për Kontabilist dhe Auditorë të Certifikuar do të jetë pjesë e marrëveshjes me IATP në bashkëpunim me Kolegjin AAB.

Share:

Takim në mes Institutit AAB dhe ShKÇAK
Përfaqësues të Institutit AAB per Kontabilist dhe Auditor të Certifikuar priten në takim përfaqësuesit e Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK). Diskutimet u zhvilluan me qëllim informimin rreth mbarëvajtjes së shoqatës INSTITUTI AAB dhe hapat që duhet ndjekur në procesin e anëtarsimit në Federatën Ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK).

ShKÇAK, si anëtare me të drejta të plota në Federatën Ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK) shprehu gatishmërinë fillestare që ta mbështet INSTITUTIN AAB në anagzhimet e saj, në përafrimin dhe plotësimin e kritereve për aplikim pranë FNK si anëtar bashkëpunues.

Po ashtu gjatë takimit u shpreh interesi i përbashkët i përfaqësuesve të dy shoqatave profesionale për kontabilitet/auditim për mundësitë e organizimit të konferencave të përbashkëta, përkthimin e standardeve të reja, sesioneve të përbashkëta të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional, bashkëpunimit në aspektin e sigurimit të cilësisë si dhe bashkëpunime tjera në interes të anëtarsisë së dy shoqatave dhe publikut të gjërë.

Share:

Vendim i shtyrjes se raportimeve
Ministria e Financave ka nxjerr vendimin e radhës, me të cilin shtyhet afati deri më 15 GUSHT 2020 për dorëzimin e deklaratave dhe pasqyrave financiare vjetore të audituara për të gjitha shoqëritë tregtare në Kosovë në Këshillin Kosovar për Raportim Financiar (KKRF).

Vendimin e gjeni këtu:  https://institutiaab.org/wp-content/uploads/2020/06/Vendim-i-shtyrjes-se-raportimeve.pdf

Share:

Miratohet Pakoja Emergjente Fiskale
Me propozimin e Ministrisë së Financave dhe Transfereve, Qeveria në detyrë në mbledhjen e datës 30.03.2020 ka miratuar Pakon Emergjente Fiskale e cila parasheh masat si në vijim:

▶ Pagesa e dyfishtë e vlerës së skemës sociale për të gjithë përfituesit të skemave sociale për muajin Prill dhe Maj, masë kjo në vlerë deri në shtatë milionë e gjashtëqind e pesëdhjetë mijë (7,650,000.00 €) euro, përfshirë këtu edhe pagesën e realizuar për muajin Mars;

▶ Pagesa shtesë në vlerë prej tridhjetë (30 €) euro në muaj për të gjithë përfituesit e skemave sociale dhe pensionale që marrin pagesë mujore në vlerë më të ultë se njëqind (100 €) euro, për muajin Prill, Maj dhe Qershor, me kusht që të jenë përfitues vetëm të një skeme; si dhe rikthim në listat e përfituesve për përfituesit që për shkak të mos-paraqitjes apo mos-vlerësimit në periudhën Janar – Mars 2020, nuk u janë rinovuar të drejtat e tyre. Kjo masë është në vlerë deri në trembëdhjetë milionë euro (13,000,000.00 €)

▶ Mbështetje financiare për shoqëritë tregtare që janë në vështirësi financiare si pasojë e rënies së veprimtarisë së tyre për shkak të situatës së emergjencës së shëndetit publik, si në vijim:

☑ Mbulimi i shpenzimeve të pagave mujore të punonjësve në vlerë prej njëqind e shtatëdhjetë (170 €) euro, për muajin Prill dhe Maj, masë kjo deri në dyzet e një milionë (41,000,000.00 €) euro;

☑ Subvencioni i qirasë deri në pesëdhjetë (50%) të vlerës së qirasë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, për muajin Prill dhe Maj, masë kjo në vlerë prej dymbëdhjetë milionë (12,000,000. 00€) euro; dhe

☑ Mbulimi i vlerës së kontributeve pensionale për pagat lidhur me masat e parapara me këtë vendim për muajin Prill dhe Maj, deri në vlerë prej tetë milionë (8,000,000.00 €) euro;

▶ Sigurimi i huadhënies pa interes për ndërmarrjet publike që kanë vështirësi financiare për shkak të situatës së emergjencës së shëndetit publik, me qëllim të sigurimit të likuiditetit të përkohshëm të tyre, me kthim deri më 31.12.2020, në vlerë deri në njëzetë milionë (20,000,000.00 €) euro;

▶ Sigurimi mbështetjes shtesë financiare për Komunat e Republikës së Kosovës që janë ndikuar në përballje me pandeminë, në rast nevoje për shkak të zgjatjes eventuale të situatës së emergjencës së shëndetit publik, në vlerë deri në dhjetë milionë (10,000,000.00 €) euro;

▶ Sigurimi i shtesës mbi pagë në vlerë prej treqind (300 €) euro për punëtorët në terren dhe që janë të ekspozuar drejtpërdrejt rrezikut të infektimit në punën e tyre (jo i gjithë stafi i institucionit): Stafi mjekësor (mjekët dhe infermierët), policët e Policisë së Kosovës, zyrtarët (gardianët) e Shërbimit Korrektues, zyrtarët (zjarrfikësit) e Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave, personeli (ushtarët) i FSK-së, punëtorët që punojnë në Karantinë – Qendra e Studentëve të Prishtinës, zyrtarët (inspektorët) e Inspektoratit të Punës, zyrtarët (inspektorët) e Administratës Tatimore të Kosovës, Zyrtarët (doganierët) e Doganës së Kosovës, zyrtarët (inspektorët) e Inspektoratit të Tregut, zyrtarët (inspektorët) e inspektorateve përkatëse komunale, zyrtarët e Inspektorati të Mjekësisë së Punës, për muajin Prill dhe Maj deri në vlerë prej pesëmbëdhjetë milionë (15,000,000.00 €) euro;

▶ Pagesë shtesë në vlerë prej njëqind (100 €) euro për punëtorët e dyqaneve ushqimore, furrave dhe farmacive për majin Prill dhe Maj, në vlerë deri në tre milionë (3,000,000.00 €) euro;

▶ Pagesa e asistencës mujore në vlerë prej njëqind e tridhjetë (130 €) euro për qytetarët që humbin vendin e tyre të punës për shkak të situatës së emergjencës së shëndetit publik, për muajin Prill, Maj dhe Qershor, në vlerë deri në katër milionë (4,000,000.00 €) euro;

▶ Mbështetja e iniciativave dhe projekteve që synojnë përmirësimin e jetës së komuniteteve jo shumicë në Republikën e Kosovës, që janë goditur më rëndë nga situata e emergjencës së shëndetit publik, në vlerë deri në dy milion (2,000,000.00 €) euro;

▶ Sigurimi i likuiditetit financiar për:

☑ Mikro-ndërmarrjet dhe të vetë-punësuarit nëpërmjet programeve të caktuara të Fondit për Garantimin Kreditor të Kosovës, në shumën dhjetë mijë (10,000 €) euro për periudhën 24 muajsh, në vlerë deri në pesëmbëdhjetë milionë (15,000,000.00 €) euro; dhe

☑ Shoqëritë Tregtare/Kompanitë të autorizuara që ofrojnë shërbime bazike (të ngjashme me ato të ndërmarrjeve publike) me kthim deri më 31.12.2020, në kudër të vlerës së përcaktuar në 1.4. të këtij vendimi.

▶ Rritja e buxhetit për grante dhe subvencione për Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural për rritje të prodhimit bujqësor, në vlerë prej pesë milionë (5,000,000.00 €) euro;

▶ Rritja e buxhetit për grante dhe subvencione Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për evitimin e situatës së krijuar nga situata e emergjencës së shëndetit publik në aktivitetet sportive dhe kulturore, në vlerë prej pesë milionë (5,000,000.00 €) euro;

▶ Mbështetje për eksportuesit në Republikën e Kosovës pas përfundimit të situatës së emergjencës së shëndetit publik, vlerë prej në vlerë prej dhjetë milionë (10,000,000.00 €) euro;

▶ Mbështetje financiare për shoqëritë tregtare që regjistrojnë punëtorët me kontratë pune së paku një (1) vjeçare gjatë periudhës së situatës së emergjencës së shëndetit publik, nga njëqind e tridhjetë (130€) euro për dy muajt pasues pas regjistrimit, në vlerë deri në gjashtë milionë (6,000,000.00 €) euro; dhe

▶ Pagesa e asistencës mujore në vlerë prej njëqind e tridhjetë (130 €) euro për qytetarët me kushte të rënda sociale, të lajmëruar si të papunë në institucionin kompetent, që nuk janë përfitues të asnjë të hyre mujore nga buxheti i Kosovës, për muajin Prill, Maj dhe Qershor, në vlerë deri në tre milionë (3,000,000.00 €) euro;

Me vendimin e aprovuar nga Qeveria në detyrë e Kosovës është autorizuar Ministria e Financave dhe Transfereve që të miratojë kriteret, afatet, kushtet, mënyrën e zbatimit si dhe të gjitha specifikat tjera të nevojshme për zbatimin e tyre, sipas parimeve të menaxhimit të financave publike. Vendimi obligon gjithashtu të gjitha organizatat buxhetore/institucionet përkatëse për zbatimin e vendimit dhe të vendimeve që do të nxirren nga ministria për zbatimin e tij.

Për më shumë shiko në linkun e më poshtëm:
https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2020/03/Vendimi-i-Qeveris%C3%AB-nga-Mbledhja-e-19.pdf

Share:

Vendim nga Ministria e Financave dhe Transfereve
Ministria e Financave dhe Transfereve, ka nxjerr vendimin e radhës, me të cilin zgjatet afati deri më 30 prill 2020 për dorëzimin e deklaratave, raporteve dhe pagesave të detyrimeve tatimore si dhe trajtimi dhe vendosja lidhur me kërkesat për rimbursime, që ndërlidhen me zbatimin e legjislacionit tatimor në fuqi, siç sqarohet në këtë vendim.  

Vendimi MFT RKS
Share: