IFAC publikoi mbështetje shtesë mbi standardet e menaxhimit të cilësisë të IAASB për firmat e vogla
Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve (IFAC) publikoi pjesën e parë të një serie publikimesh me tre pjesë për të ndihmuar firmat e vogla dhe të mesme të auditimit dhe të kontabilitetit të zbatojnë standardet e reja të menaxhimit të cilësisë të Bordit Ndërkombëtar të Standardeve të Auditimit dhe Sigurisë (IAASB). Seti i standardeve të menaxhimit të cilësisë së IAASB u lëshua në dhjetor 2020 dhe do të hyjë në fuqi më 15 dhjetor 2022.

Seria e parë: Është koha për t’u përgatitur për standardet e reja të menaxhimit të cilësisë që adresojnë ndryshimin e mentalitetit që kërkojnë standardet e reja dhe zhvendosjen e fokusit nga kontrolli i cilësisë në menaxhimin e cilësisë. Seria përfshin gjithashtu zhvillimin e një plani për zbatimin e projektit, një hyrje në objektivat e cilësisë, procesin e vlerësimit të rrezikut dhe caktimin e roleve dhe përgjegjësive. Përfshihen gjithashtu modele të dobishme të agjendës së takimeve që praktikuesit mund të përdorin me kolegët e tyre.

Seria me tre pjesë do të ofrojë këshilla dhe udhëzime për zbatimin praktik të standardeve të IAASB. Seria e dytë do të fokusohet në zhvillimin e një plani të detajuar të zbatimit dhe seria e tretë do të trajtojë monitorimin dhe përmirësimin. Seria e parë i bashkohet koleksionit të burimeve të disponueshme të IFAC që mbështesin zbatimin e menaxhimit të cilësisë, duke përfshirë webinarët, artikujt dhe videot, si dhe udhëzuesit e zbatimit për herë të parë të IAASB, të cilat janë të gjitha të disponueshme në këtë link ifac.org/qualitymanagement.

IFAC pranon dhe vlerëson komentet nga përfaqësuesit e Grupit Këshillues për Firmat e Vogla dhe të Mesme të IFAC dhe Forumit të Firmave në zhvillimin e serisë.

Share: