Komitetet

Në kuadër të Institutit AAB për Kontabilistë dhe Auditorë të Certifikuar funksionojnë këto komitete:

  • Komiteti për Nominime
  • Komiteti për Edukim
  • Komiteti për Hetim dhe Disiplinë
  • Komiteti për Standarde
  • Komiteti për Sigurim të Cilësisë