Konkurse

INSTITUTI AAB PËR KONTABILISTË DHE AUDITORË TË CERTIFIKUAR

Të nderuar, Instituti AAB, i licencuar nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar (KKRF), ka hapur konkursin për regjistrimin e kandidatëve të interesuar për vijimin e trajnimeve profesionale nga këto nivele:

  • Niveli i parë: “TEKNIK KONTABILITETI”
  • Niveli i dytë: “KONTABILIST I CERTIFIKUAR”
  • Niveli i tretë: “AUDITOR I CERTIFIKUAR”


Kush mund të regjistrohet?

Të drejtë aplikimi, për nivelin Teknik kontabiliteti, kanë të gjithë të interesuarit që kanë përfunduar shkollën e mesme.


Për nivelin Kontabilist i certifikuar dhe Auditor i certifikuar të drejtë aplikimi kanë vetëm ata që posedojnë diplomë universiteti.