F1
KONTABILISTI NË BIZNES
F2
KONTABILITET MENAXHERIAL
F3
KONTABILITET FINANCIAR
F4
LIGJET KOMERCIALE & TATIMET NË KOSOVË
F5
MENAXHMENTI I PERFORMANCËS
Shop Images
F6
RAPORTIMI FINANCIAR
F7
AUDITIMI DHE SIGURIA
F8
MENAXHMENTI FINANCIAR
Shop Images
P1
QEVERISJA, RISKU DHE ETIKA
Shop Images
P2
RAPORTIMI I KORPORATAVE
Shop Images
P3
AUDITIMI I AVANCUAR & SIGURIA
Shop Images
P4
ANALIZA E BIZNESIT