Literatura

Literatura

F1

KONTABILISTI NË BIZNES

F2

KONTABILITET MENAXHERIAL

F3

KONTABILITET FINANCIAR

F4

LIGJET KOMERCIALE & TATIMET NË KOSOVË

F5

MENAXHMENTI I PERFORMANCËS

F6

RAPORTIMI FINANCIAR

F7

AUDITIMI DHE SIGURIA

F8

MENAXHMENTI FINANCIAR

P1

QEVERISJA, RISKU DHE ETIKA

P2

RAPORTIMI I KORPORATAVE

P3

AUDITIMI I AVANCUAR & SIGURIA

P4

ANALIZA E BIZNESIT