Takim në mes Institutit AAB dhe ShKÇAK
Përfaqësues të Institutit AAB per Kontabilist dhe Auditor të Certifikuar priten në takim përfaqësuesit e Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK). Diskutimet u zhvilluan me qëllim informimin rreth mbarëvajtjes së shoqatës INSTITUTI AAB dhe hapat që duhet ndjekur në procesin e anëtarsimit në Federatën Ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK).

ShKÇAK, si anëtare me të drejta të plota në Federatën Ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK) shprehu gatishmërinë fillestare që ta mbështet INSTITUTIN AAB në anagzhimet e saj, në përafrimin dhe plotësimin e kritereve për aplikim pranë FNK si anëtar bashkëpunues.

Po ashtu gjatë takimit u shpreh interesi i përbashkët i përfaqësuesve të dy shoqatave profesionale për kontabilitet/auditim për mundësitë e organizimit të konferencave të përbashkëta, përkthimin e standardeve të reja, sesioneve të përbashkëta të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional, bashkëpunimit në aspektin e sigurimit të cilësisë si dhe bashkëpunime tjera në interes të anëtarsisë së dy shoqatave dhe publikut të gjërë.

Share: